Thuis Aanmelden Registreren Zoeken Over Laatste nieuws Gezocht Andere info Contact
Onze voorouders
Startpagina Zoek Aanmelden  
Print Voeg bladwijzer toe


(Levens)Verhalen

» Allemaal zien     «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende»     » Dia voorstelling

De Brandehof anno 2015

De Brandehof


De Brandehof was oudtijds eigendom van de graven van Bentheim, die in Oost Twente vele andere goederen bezaten.
Hij wordt het eerst genoemd in een oorkonde van 21 September 1392, waarbij Baldewyn van den Laer (= Laar bij Emlichheim) aan Bernd, graaf van Bentheim, het recht van wederkoop en losse toestond van "den hoeve tot Brekinchem in der buerscap to Brekinchem" (de hof Breklenkamp, het tegenwoordige Scholtenerve), "den hoeve de Brandehof in der buerscap to Noertdoerninge" en "het erve Stoekenhues in der buerscap tot Latterpe" (het erve Stokke te Lattrop). Deze losse kon pas na het derde jaar met 200 mark geschieden; kocht de graaf de goederen voor St. Margareta terug dan vielen hem rente, pacht en guide van het lopende jaar ten deel; bij een latere kooptermijn bleven die aan Baldewyn. Wanneer de graaf en Baldewyn of hun erfgenamen van mening zouden zijn, dat de bij deze goederen behorende lieden schatting zouden kunnen betalen, dan zouden Baldewyn of zijn erfgenamen hen schatten volgens advies van de graaf, diens erven of ambtlieden, terwijl de opbrengst ervan op de 200 mark, die de graaf schuldig was, mocht worden gekort.


In een akte van 12 april 1461 is er weer sprake van deze hof. Daarbij verleende Berndt, graaf van Bentheim, aan Johannes Zoest toestemming, dat hij van Johan Vederwissche een rente van 23 mud rogge mocht kopen, welke de graaf aan Vederwissche had verkocht uit zijn "hove erve und guden geheten de Brandehoff beleghen... inder buersscap to Doerningen" en uit zijn "erve geheten Stockinck, beleghen... inder buirsscap to Breckenninckhem". <br>

De Brandehof werd in de zomer van 1553 door graaf Arnold van Bentheim en Steinfurt voor 12 jaren verpacht aan Johan Brandehoff op een jaarlijkse pacht van 18 mud goede winterrogge, 18 mud goede haver, 2 goudgulden rundtgelde (koegeld), 2 Munsterse schellingen hondengeld, en een wagendienst buiten het land, waaruit genoegzaam de betekenis van dit goed blijkt. Het behoorde o.a. met de erven Eickhoff (Eekman in de marke Denekamp), Stocking (Stokke in Lattrop) en ther Ovest (de Aust in de Lutte) tot de goederen, met de inkomsten waarvan graaf Arnold II van Bentheim op 4 juli 1575 zijn gemalin Magdalena gravin van Neuenahr en Limburg begiftigde.


Nadat altijd de graven van Bentheim een of meer vertegenwoordigers naar de holtingen van Noord Deurningen wegens Brandehof afvaardigden, verschijnt in 1646 "Juncker Bentinck" in het holtingsprotocol als iemand, die iets met Brandehof uitstaande heeft. In het lijstje van de erven, waarop van jaar tot jaar het holtrichterambt zou vallen, en dat in 1646 werd opgemaakt, staat: "14. Brandehoff die graeff van Bentheim nu Juncker Bentinck". De toevoeging "nu Juncker Bentinck" moet dagtekenen van na 1653. Immers in 1651 was Bentheim nog eigenaar, hetgeen blijkt uit een akte van 10 oktober 1651, waarbij Adolf Hendrik van Raesfeld, heer tot Lage en Twickel, de z.g. Toornse goederen in de graafschap Bentheim bij ruiling aan graaf Ernst Willem van Bentheim overdeed. Tot waarborg, dat de omgewisselde erven van alle schulden ontlast zouden worden, bleven aan Raesfeld verhypothekeerd alle goederen van de graaf, speciaal Singraven, Stokke en Brandehof. Ook was Ernst Willem in 1653 nog eigenaar van Brandehof, doch weldra moet hij het aan Gerhard Adolph Bentinck tot Breklenkamp verkocht hebben, want in november 1660 was deze reeds eigenaar ervan, zoals het Markeboek aantoont. Een koopbrief of een afschrift ervan ontbreekt in het Bentheimse archief en de transportregisters uit die jaren zijn verdwenen.


Nadat hij en zijn zoon Adriaan Willem voor en na reeds losse percelen van het erf hadden verkocht, deden Adriaan Wilhelm Bentinck tot Breklenkamp en zijn vrouw Anna Radewich van Ense het bij koopbrief van 13 mei 1685 voor 6000 caroli gulden van de hand aan Geerd Kuipers of Bodden Kuiper en zijn vrouw Jenneken. Sindsdien bleef het lange tijd in handen van de familie Kuipers, maar in 1717 blijkt het reeds in twee stukken te zijn gesplitst, hoogstwaarschijnlijk als gevolg van erfdeling en in 1733 sloten Kuijpers en Brandehof een akkoord over het gebruik van het hout, de potegrond enz.


Als boeren op het erf staan bekend: Cone (genoemd in een akte van 21 april 1447, waarbij Cone ten Brandenhove, Johan Vrylinc en Albert Gerveldinc ten overstaan van Lubbertus Overhof, kerkheer (= pastoor) te Denekamp, verklaarden, dat Johan ten Luttikenhues een recht geboren vrije van de heerschap van Bentheim was), Johan (genoemd in 1553), Coert (genoemd 1597-1618; in 1606 was hij 40 jaar), Jan (genoemd 1622-1661), Geert en zijn vrouw Ale (genoemd 1663, de vrouw nog als weduwe in 1685), Jan Kuipers (1693?), Geert Kuipers = Brandehof (genoemd 1689-1718), Jan (huwt 1707 Fenneken Stokkink uit Lattrop, sterft 10 augustus 1720; zij hertrouwt 1721 Hendrik Ottinkhof), Hendrik Ottinkhof = Brandehof (hij en zijn vrouw leven in 1748 nog als oude lieden op het erf), Jan (gehuwd 1743 met Swenne Legtenberg uit Volte), zijn zoon Jan of Jan Hendrik (geb. 1745, genoemd tot 1810). De laatste huwde met Christina Klinge, uit welk huwelijk in 1781 Gerardus als oudste zoon werd geboren. Deze trad 25 mei 1809 in het huwelijk met Maria Veer of Veere uit Engden (graafschap Bentheim), maar overleed kort daarna, waarop de weduwe 23 november 1811 hertrouwde met Lambert Ottinkhof. Laatstgenoemde was in 1785 geboren als zoon van Jannes Ottinkhof en Gesina Enkt en noemde zich na zijn huwelijk Brandehof.


Lambert was in 1839 een van de vijf grondeigenaars in de gemeente Denekamp, die de bevoegdheid bezaten, in het eerste kiesdistrict van Overijssel tot kiezers benoemd te worden ter vervulling van vacatures in de Provinciale Staten uit de landelijke stand. Hieruit volgt, dat Brandehof toen het belangrijkste erf van Noord Deurningen was.


In 1845 brachten de echtelieden Brandehof-Veer het erf in de publieke verkoop, waarvan de inzet en de toeslag ten overstaan van Mr. G.B. ten Pol, notaris te Ootmarsum, in hotel De Zwaan te Denekamp plaatsvonden. Als vertegenwoordigers van de eigenaars traden hierbij op: 1. Maria Ottinkhof, landbouwster, weduwe van Lambertus Deperink, wonende op het erf Ottinkhof; 2. Jan Hendrik Veer, landbouwer op het erve Mensink te Vasse. Verkocht werden in het geheel 146 percelen, o.a. perceel 4: huis en erf met groen- en bosgrond; perceel 65: de windkorenmolen aan de weg van Denekamp naar Noord Deurningen. Van een groot aantal percelen werd Jan Hendrik Veer te Vasse eigenaar, andere gingen weg aan diverse gegadigden. Zo was het erf Brandehof weer aanzienlijk ingekrompen.
Spoedig wisselde het erf weer van eigenaar. Bij akte van 23 januari 1853 verkochten Jan Hendrik Veer op Mensink en Maria Ottinkhof, een dochter van Lambert, het aan Mr. Johannes Theunis Roessingh Udink, grondeigenaar op het Huis Singraven, voor ƒ 19.500,-. Het erf omvatte toen vijf huizen en erven, de Brandehofs-windkorenmolen en ruim 61 hectare grand, de heide inbegrepen. Het was bezwaard met uitgangen in rogge aan de erven Stork te Oldenzaal, de Armenstaat te Oldenzaal en de Vicarie te Denekamp, samen 537 kop per jaar. De weduwe van koper's kleinzoon Johan Anton Roessingh Udink verkocht het op 24 augustus 1915 aan Jan Adriaan Laan te Bloemendaal, wiens erfgenamen het 11 juni 1919 weer van de hand deden tegelijk met hun andere goederen in Noord Deurningen. Het erf, dat tot 11 bunder was ingekrompen en de molen sinds lang al niet meer onder zijn goederen telde, kwam toen in handen van pachter Johannes Hermannes Wiefferink, die het thans nog bezit.

Bezig...
BestandsnaamDe Brandehof anno 2015.jpg
Bestandgrootte673.06k
Dimensies1024 x 768
Aanmaakdatum20150721
2#060140342
2#06220150721
2#063140342

» Allemaal zien     «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende»     » Dia voorstelling
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2021.

Gegevens onderhouden door Jan Bos.


Wat is er nieuw | Achternamen | Statistieken | FAQ | Start