Verhalen bij de stamboom

Maria van de Peppel

Maria van de Peppel is één van de overgrootouders van mijn vrouw. Deze Maria van de Peppel kent een bijzondere geschiedenis:

Ze was  te vondeling gelegd en in een hooiberg gevonden door Willem van den Berg en kreeg de naam Maria Vrijdag zij werd ter verzorging “ter hand gesteld” aan Hendrica Christina Welle. Dan duikt ze weer op  als ze trouwt met Hannis van Dijk. Zij is dan net een week erkend door het echtpaar Van de Peppel en kreeg zij de achternaam van haar adoptievader. Maar intussen (hoelang?) had zij de naam Herikhuizen gedragen. Maar de dochter Cornelia geboren op 27 sept. 1855 (ruim een half jaar voor het huwelijk) kreeg de naam Vrijdag.

Al met al een bewogen leven.

Geboorteakte Maria VrijdagOp 19 juli 1833 maakte de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Bilt de volgende akte op:

In het jaar een duizend acht honderd drie en deertig, den negentienden dag der maand Julij des namiddags ten vijf ure, is voor ons Pieter Anthony Muntendam Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijke Stand der gemeente van DE BILT, Arrondissement Amersfoort, Provincie Utrecht, gecompareerd: Willem van den Berg oud vier en dertig jaren, van beroep Landbouwer wonende in dze gemeente op de Hofstede de Blaauwe Schorteldoek, welke ons verklaard heeft, dat hij op hedenmiddag circa twee Uren in de Hooiberg op deszelfs Hofstede heeft gevonden een kind zoodanig als hij ons voorstelde, in een oude doek gevonden zonder eenige verdere kleding; het kind onderzocht hebbende hebben wij hetzelve erkend van het vrouwelijk geslacht te zijn, schijnende oud te zijn twee dagen, doch hebbende geen kenteekenen aan het ligchaam noch is, in de doeken geene geschrift of merk gevonden. Zoo hebben wij het kind onder Vóór en toename van Maria Vrijdag ingeschreven en bevolen dat hetzelve zoude worden ter hand gesteld aan Hendrica Christina Welle huisvrouw van Willem Bos Wagenmaker wonende alhier.
Waarvan wij proces verbaal hebben opgemaakt

Verdere opmerking:

Blijkens een aan dit register gehecht extract is door Jan van de Peppel en huisvrouw Marretje van Herikhuizen te Amerongen het kind den 19den Julij 1833 onder nummer No 24 in het geboorteregister in De Bilt is ingeschreven onder de namen van Maria Vrijdag voor het hunne erkend en daarbij aan hetzelve gegeven de namen van Maria van de Peppel.
Bovenstaande aantekening gedaan ingevolge art. 25 van het Burgerlijk Wetboek door mij Griffier bij de Arrondissements Rechtbank te Utrecht op heden den Eersten Augustus 1800 zes en vijftig.

En dan de Huwelijksakte dd. 15-5-1856:
akte no. 7

Hannis van Dijk 26 jaar, dienstknecht, geb. te Renswoude zoon van Hannis van Dijk, overleden te Renswoude 26 maart 1855 en Berentje Overvest overl. te Renswoude 30 november 1853
en
Maria van de Peppel 22 jaar, geb te de Bilt dochter van Jan van de Peppel oud 60 jaar, tapper en Marretje van Herikhuizen oud 61 jaar.

De ouders van Maria hierbij tegenwoordig en toestemming gevende zijnde gezegde Maria van de Peppel als hunne dochter erkend bij acte van 9 april 1856 door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Amerongen opgemaakt en dezelfde persoon aan wie bij akte van geboorte van de 19e juli 1833 door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand de gemeente de Bilt de naam van Maria Vrijdag was gegeven.
Bovenstaande bijvoeging, alsmede de doorhaling van de geslachtsnaam Herikhuizen en de inplaatsstelling van Maria Vrijdag en eindelijk de doorhaling van Willemijntje Herikhuizen en de inplaatsstelling van Maria Vrijdag in nevenstaande akte gedaan krachtens vonnis der Arr. Rechtbank van Amersfoort in data de 11 september 1856.

En hebben de gehuwden voorts verklaard bij deze voor hunne dochter te erkennen dat het kind van het vrouwelijke geslacht genaamd Cornelia Vrijdag hetwelk op 27 september des vorigen jaars (in 1855 dus J.B.) alhier is geboren uit Maria Vrijdag volgens geboorteakte van dezelfde dag.

Lammert van Soest

Lammert van Soest werd geboren op 28 januari 1806 in Driebergen. Hij was tuinman van beroep. (Ik heb gehoord, maar niet kunnen verifieren dat hij tuinman was op Huis Doorn.) Hij trouwde op 26 augustus 1831 met Neeltje van Rekum. Samen kregen ze 8 kinderen. Het jongste kind werd geboren op 16 december 1849.

Daarna kreeg hij in 1853 een dochter met de naam Neeltje. De moeder was zijn tweede dochter Gijsbertha. Toen Neeltje werd geboren was Lammert 47 jaar en Gijsbertha 19 jaar. Neeltje trouwde in 1876 met Jacob van de Glind. Zij kregen 11 kinderen. Het tiende kind was een dochter Jacoba Wilhelmina: mijn grootmoeder.

Deze voorgeschiedenis was w.s. niet heel erg populair: want ondanks dat ik toch best wel veel bij mijn opa en oma kwam kende ik deze geschiedenis niet. Ook mijn moeder was niet op de hoogte van deze geschiedenis.

Hendrina van Rennes

Zoals uit onderstaande overzichten blijkt was Hendrina van Rennes de over-overgrootmoeder van van mijn moeder. In 2019 ontdekte ik dat het zo goed als zeker is dat deze Hendrina van Rennes een nazaat is van de adelijke familie (van) Rennes(se).

• Betje Evers  >   >   > Mijn moeder
• Geurt Evers  >  >  > De vader van mijn moeder
• Egbert Evers getrouwd met Annetje Welgraven  >  > De ouders van Geurt Evers
• Hendrik Welgraven getrouwd met Hendrina van Rennes  > De ouders van Annetje Welgraven

 Hendrina van Rennes is de link naar de adelijke familie (van) Renes(se).

Kwartierstaat Geurt Evers